Strona główna GWSH

Do Projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy spełniający następujące kryteria:

I - Kryteria podstawowe - formalne (ocena: spełnia/nie spełnia) - winny być spełnione łącznie:

 

II - Kryteria dodatkowe (ocena punktowa w skali 0-1):

W przypadku dużego zainteresowania warsztatami, w przypadku gdy ilość chętnych spełniających kryteria podstawowe - formalne będzie większa niż 30, decydować będą kryteria dodatkowe:

 

Liczba punktów

Rodzaj kryterium

spełnia

nie spełnia

opieka nad osobami zależnymi* (kryterium "trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego")
*osoba zależna - jest to osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z potencjalnym uczestnikiem projektu lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym

1

0

liczba publikacji - poniżej 5 (w celu zwiększenia równości szans w dostępie do wiedzy do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną pracownicy z mniejszą liczbą publikacji naukowych, a zatem posiadający mniejsze doświadczenie zawodowe i większą potrzebę wsparcia)

1

0

W przypadku dużej liczby zainteresowanych pierwszeństwo udziału w projekcie zagwarantowane zostanie potencjalnym uczestnikom, którzy otrzymają dodatkowe punkty.

 

III - Kryteria uzupełniające:
W przypadku dużej liczby potencjalnych uczestników projektu, którzy spełnią zarówno kryteria podstawowe, jak i kryteria dodatkowe, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowiły będą kryteria uzupełniające, tj.:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl
strona główna | o projekcie | rekrutacja | dla uczestników | kontakt
©2010 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
www.gwsh.pl | administrator