Strona główna GWSH

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w okresie od 01.07.2010 r. do 06.10.2010 r.
Liczba miejsc w projekcie dla uczestników jest ograniczona i wynosi 30, w tym 21 miejsc przewidzianych jest dla kobiet.
Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą na adres Biura Projektu z dopiskiem na kopercie "PROJEKT WARSZTATY NAUKOWO - PRAKTYCZNE".

Potencjalny uczestnik jest zobowiązany w procesie rekrutacji złożyć komplet następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy wg załącznika nr 1,
 • deklarację uczestnictwa w projekcie wg załącznika nr 2,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w jednostce naukowej wg załącznika nr 3,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 4,
 • zgodę na wykorzystanie adresu e-mail wg załącznika nr 5,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
 • życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej (naukowej) wraz z wykazem własnych lub wspólnych prac naukowych oraz autoreferatem dotyczącym zainteresowań naukowo - badawczych kandydata wg załącznika nr 6.

Wzory załączników są dostępne na stronie www.wnp.gwsh.pl lub w Biurze Projektu.

Deklarację uczestnictwa wraz z kwestionariuszem osobowym można przesyłać drogą
elektroniczną na adres e-mail Koordynatora Projektu lub Asystenta Koordynatora. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data złożenia w Biurze Projektu kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, które należy dostarczyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania deklaracji uczestnictwa wraz z kwestionariuszem osobowym (decyduje data wpływu do siedziby GWSH).

Po złożeniu przez potencjalnego uczestnika kompletu dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona oceny spełniania kryteriów podstawowych (formalnych) i w przypadku pozytywnej oceny nada potencjalnemu uczestnikowi indywidualny numer i zawiadomi o wpisaniu pod danym numerem na "listę potencjalnych uczestników":

 • osoby, które zgodziły się na wykorzystanie adresu e-mail - drogą elektroniczną,
 • pozostałe osoby - za pośrednictwem poczty.

Po zamknięciu okresu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o kwalifikacji potencjalnych uczestników na "listę uczestników".
Przyjęcie na "listę uczestników" następuje na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
W dniu 11.10.2010 r. zostanie ogłoszona "lista uczestników" na stronie internetowej projektu (przesunięcie terminu z dnia 04.10.2010) wg indywidualnego numeru, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu.
Uczestnicy procesu rekrutacji, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają pisemne potwierdzenie decyzji Komisji Rekrutacyjnej oraz zaproszenie do podpisania Umowy o Świadczenie Usług Edukacyjnych w ramach projektu:

 • osoby, które zgodziły się na wykorzystanie adresu e-mail - drogą elektroniczną,
 • pozostałe osoby - za pośrednictwem poczty.
W przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc - kandydaci spełniający kryteria kwalifikowalności, którzy nie zostaną przyjęci - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej według kryteriów dodatkowych i uzupełniających. Lista rezerwowa jest podstawą do kwalifikowania kandydatów na listę uczestników na wypadek rezygnacji osoby zakwalifikowanej.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl
strona główna | o projekcie | rekrutacja | dla uczestników | kontakt
©2010 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
www.gwsh.pl | administrator