Strona główna GWSH

Projekt pt. "Warsztaty naukowo - praktyczne z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych" jest dofinansowany w 15 % z budżetu państwa i 85 % przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności 30 polskich naukowców (młodych pracowników naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet) w zakresie prowadzenia prac badawczo - rozwojowych oraz komercjalizacji ich wyników badań do dnia 31.08.2011 r.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 1. Organizacja we wrześniu br. spotkania informacyjnego połączonego z prelekcją merytoryczną dla młodych pracowników naukowych. Spotkanie informacyjne ma na celu promocję projektu, jak również tematyki badań naukowych oraz problematyki komercjalizacji wyników prac badawczo - rozwojowych wśród polskich pracowników jednostek naukowych.

 2. Realizacja warsztatów naukowych (88 godzin lekcyjnych). Wykłady rozpoczną się X.2010 i realizowane będą przez 2 semestry akademickie do IV.2011 r. W ramach zadania dla uczestników projektu zostanie zorganizowanych 5 modułów tematycznych w formie wykładów:
  I - Metodyka pisania prac naukowych ze szczególnym uwzględnieniem rozpraw doktorskich,
  II - Metodologia badań naukowych,
  III - Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, w tym zarządzania badaniami naukowymi,
  IV - Zarządzanie strategiczne narzędziem kreowania rozwoju organizacji innowacyjnej,
  V - Warunki finansowania i komercjalizacji wyników badań naukowych. Finansowanie wczesnych faz rozwoju firmy innowacyjnej.

  Zadanie zakończy się publikacją wyników prac naukowo - badawczych uczestników projektu (esejów naukowych) w zakresie ww. tematów.

 3. Realizacja warsztatów praktycznych (32 godziny lekcyjne) z zakresu otwierania innowacyjnej działalności gospodarczej oraz komercjalizacji efektów prac badawczych. Zadanie zrealizowane zostanie w okresie III.2011 - VI.2011. W pierwszej kolejności projektodawca wybierze wykonawcę działania - inkubator przedsiębiorczości posiadający doświadczenie w ww. tematyce. Podczas warsztatów zaplanowano zajęcia praktyczne na temat otwierania własnej, innowacyjnej działalności gospodarczej, rodzajów przedsięwzięć innowacyjnych, pozostałych form współpracy z sektorem gospodarki oraz tworzenia biznes planów, itp. Ponadto, uczestnicy projektu zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R oraz otwierania działalności gospodarczej (wypełnianie dokumentacji aplikacyjnej, tworzenie planu marketingowego przedsięwzięcia - stanowiącego jego uzasadnienie biznesowe, itp.).

 

Informacje dotyczące sytuacji kobiet w działalności badawczo-rozwojowej:

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl
strona główna | o projekcie | rekrutacja | dla uczestników | kontakt
©2010 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
www.gwsh.pl | administrator